วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ไพเจน – ปรีชัย เข้าพบ ปลัด พม. รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าพบ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยื่นหนังสือ และรับฟังข้อชี้แนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานครฯ พร้อมกันนี้ได้เข้าขอเข้าพบนายนิกร จำนง ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีท่านเป็นผู้ที่จะมีส่วนสนับสนุนงบประมาณในโครงการฯครั้งนี้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐที่มีมาตรฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียมอย่างยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายในการขับเคลื่อน การดำเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบครบวงจร เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและได้รับบริการที่ทั่วถึง อย่างเท่าเทียม