วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

“ไพเจน” นั่งหัวโต๊ะ ติดตามปัญหาโครงการขุดคลองเชื่อมคลองชะอวด – แพรกเมือง ทะเลสาบสงขลา และปัญหาอุทกภัยคลองปะโอ ใน 3 ตำบล

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิจารณาขุดคลองเชื่อมคลองชะอวด – แพรกเมือง ทะเลสาบสงขลา และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคลองปะโอ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อมูลของโครงการเป็นเบื้องต้น รวมถึงรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวฯ

หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ของโครงการมาแล้วโดยมี นายอาทร สุทธิกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน นายไพรัตน์ วีรุตมเสน ผู้จัดการโครงการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการ บริษัท ชลนวัต จำกัด นายพรชัย ตุ่ยไชย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำ บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด นายนรินทร์ หล้าต้น ผอ.สำนักช่าง อบจ.สงขลา นายประภัสสร์ นัคเร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายถาวร แซ่จิ้ว กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคเกษตรกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

จากการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการ พิจารณาเรื่องที่กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขอให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาการขุดคลองเชื่อมคลองชะอวด – แพรกเมือง ทะเลสาบสงขลา และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขอความอนุเคราะห์ให้สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการศึกษารายงานวางโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย คลองปะโอ ในพื้นที่ตำบลม่วงงาม ตำบลวัดขนุน และตำบลชิงโค

ดังนั้น กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการจึงกำหนดจัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแผนการศึกษารายงานความเหมาะสม และรายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น หลังจากที่ได้ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ