วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

“ไพเจน” ติวเข้ม บุคลากร อบจ.สงขลา ชูข้าราชการยุคใหม่หัวใจ 4.0

เช้านี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมอบรมสัมมนาหลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้บริบทข้าราชการยุคใหม่หัวใจ 4.0″ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้ และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้กิจกรรมอบรมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ภายใต้บริบทข้าราชการยุคใหม่หัวใจ ๔.-” ภายใต้โครงการ
อบรมสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดการข้อมูล
ข่าวสารในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมจำนวน 80 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน สามารถเผยแพร่และ
ประชาสัมพันโดยเชื่อมโยงผลการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมหรืองานบริการต่าง ๆ
ตามภารกิจขององค์กรให้ประชาชนได้รับรู้ ผ่านช่องทางสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิซาการ
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายนฤเบศ พูนวงศ์ นายพลจักร์ พัตรปาล นายสาโรจน์ ศรีจรรยา และนางสาวจินตนา เกื้อหนุน

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า การดำเนินงานการจัดกิจกรรมอบรมสัมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ภายใต้บริบท ข้าราชการยุคใหม่หัวใจ 4.0” ในวันนี้ สิ่งที่คาดหวังเมื่อการอบรมสัมนาเสร็จสิ้น คือข้าราขการและบุคลากรของ อบจ.สงขลาที่ผ่านการอบรมสัมมนาในวันนี้ มีพัฒนาการด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเฉพาะการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมหรืองานบริการต่าง ๆ ตามภารกิจของ องค์กรให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมขอขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิซาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,ท่านอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทีมวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้