วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2023

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2023 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปะระจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 10 ปีต่อเนื่องกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง