วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับการพิจารณาให้เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” จากการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับการพิจารณาให้เป็น “หน่วยงานคุณธรรม” จากการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ประจำปี 2564 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ กฟผ. ได้รับการพิจารณาให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม