วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้”โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้”โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เข้าชมหาความรู้จากกิจกรรมโรงไฟฟ้าจะนะ การต่อวงจรไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปโรงไฟฟ้าจะนะ อุปกรณ์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การตรวจวัดคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และกิจกรรมจากโครงการ อพ.สธ. โรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งได้รับผลตอบรับในการเข้าชมเป็นจำนวนมาก