วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดทำเสากั้นทางเดิน เพื่อมอบให้โรงพยาบาลจะนะ นำไปใช้คัดกรองกับผู้เข้ารับการตรวจโควิด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของอำเภอจะนะ มีจำนวนผู้เสี่ยงในการติดเชื้อสูง โรงพยาบาลจะนะ จึงได้จัดสถานที่สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อให้กับผู้มีความเสี่ยงวันละ ประมาณ 500 คน โรงไฟฟ้าจะนะ จึงได้จัดทำเสากั้นทางเดิน จำนวน 80 ต้น เพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับการตรวจ โดยมีนายวิจัย ยานวิมุติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับ กล่าวขอบคุณ กฟผ.จะนะ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว