วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมในการทำกิจกรรมของ อบต.นาหว้า

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ตำบลนาหว้าจำนวน 5 โรงเรียน จัดโครงการอบรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 79 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรชุดรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติดจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ