วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่ อบจ.สงขลา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุ

วันที่ 25 เมษายน 2567 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านผู้สูงอายุ (มหาลัยแห่งความสุข) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตอนเอง การป้องกันโรค ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพและส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการฟังบรรยายพร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์ ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ