วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กอำเภอจะนะ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กอำเภอจะนะ ในการจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอจะนะ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ และให้ครูได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูดีเด่นที่อุทิศตนให้กับการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยมีนายวิญญู สิงห์เสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี