วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมจากสถานศึกษาในอำเภอจะนะ และอำเภอเทพา จำนวน 11 โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์