วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรม

วันที่ 27 เมษายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ในการจัดอบรมให้กับประชาชน โดยมีศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นวิทยากร ในการจัดโครงการกล้าดีพิทักษ์สมองปี 1 โรคหลอดเลือดสมองสัญจร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงเพื่อเพิ่มความเข้าถึงการรักษาในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนด้านสมองและระบบประสาทได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์