วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566

โรงไฟฟ้าจะนะให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมแก่คณะผู้เข้าอบรมจากสถานศึกษาในอำเภอจะนะและอำเภอเทพา จำนวน 11 โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา