วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานในส่วนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และบทบาทการดำเนินงานของเจ้าหน้าความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และนางสาวฟีรดาวซ์ หะยียูโซะ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 4 แผนกความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆ ที่มาร่วมช่วยตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมในวันนี้