วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเฉลิมพล คงเขียว หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาศึกษาดูงานในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีนางสาวพิมปภัสสร ทัฬหวาสน์ วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย หลังจากนั้นได้พาคณะไปเยี่ยมชม อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ตัวโรงที่ผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตน้ำตามลำดับ