วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

21 ก.พ. 2024
69

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนางสาวพิมปภัสสร ทัฬหะวาสน์ วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรบรรยายความเป็นมาในการสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป