วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงาน

02 ส.ค. 2022
362

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ความเป็นมาในการสร้างโรงไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา เป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป