วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 24 มีนาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยากรในการบรรยายข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้าจะนะ และนำคณะนั่งรถชมโรงไฟฟ้า หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป