วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงไฟฟ้าจะนะเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร และประชุมอำเภอสัญจรประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และประชุมร่วมกันพิจารณาในวาระสำคัญต่างๆต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารงานการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ โรงอาหารโรงไฟฟ้าจะนะ และห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ