วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้า

01 พ.ย. 2023
186

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในหมู่บ้านผ่านตัวแทน/ผู้นำหมู่บ้าน ทุกปี ปีละ 1,200,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับหมู่บ้านที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้า โดยหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง ดำเนินโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าชิง , หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเปียะ ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อม วางท่อเมนจ่ายน้ำของหมู่บ้าน , หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถมัสยิดบ้านควนหัวช้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องน้ำมัสยิดบ้านควนหัวช้าง และโครงการสนับสนุนโรงเรียนตาดีกา บ้านควนหัวช้าง และหมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศึกษาอัล-กุรอ่าน บ้านปลักเสม็ด ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้รับเงินสนับสนุนหมู่บ้านละ 300,000 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป