วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายดนยา พรหมใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทนโรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนน้ำดื่ม ซึ่งร่วมกับ นายอานนท์ สะเม๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ที่เป็นตัวแทนรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่อำเภอจะนะ พร้อมเรืออีก 5 ลำ ลงไปมอบให้ ศอ.บต. เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566