วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสงขลาประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 -11 มีนาคม 2567 จังหวัดสงขลาจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา “งานวันสงขลา” เพื่อเป็นการระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดนิทรรศการเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม 16 อำเภอ ซึ่งได้มีการนำเสนอของดี ของเด่นของแต่ละอำเภอ การจัดซุ้มที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอนั้น ๆ อีกทั้งยังมีการนำสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ลูกปัดมโนราห์ ผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดย้อม โคมไฟแกะสลัก ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ เสื้อผ้าของใช้ รวมถึงอาหาร ขนมพื้นบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในวันที่ 10 มีนาคม 2567 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

ทั้งนี้ อำเภอจะนะได้จัดนิทรรศการ โดยการนำเสนอจุดเด่นด้านต่างๆ ของอำเภอจะนะ เช่น การทำการเกษตร การทำการประมง ผ้าทอของกลุ่ม ME ดี นาทับ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP อีกทั้งยังมีการจัดแสดงกรงนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดสำคัญของอำเภอจะนะ ที่มีการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงและการแข่งขันมาช้านาน และในส่วนของโรงไฟฟ้าจะนะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมีการจัดกิจกรรมระบายสีพวงกุญแจไม้ ซึ่งเป็นไม้ที่ได้มาจากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน