วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่อง “สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย และแนวทางการจัดการ” และ “สถานการณ์ขยะของประเทศไทย และแนวทางการจัดการ” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย และแนวทางการจัดการน้ำเสียอย่างง่าย” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย และแนวทางการจัดการ” นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ที่มาบรรยายในหัวข้อ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้า” อีกทั้งมีนายนฤดม เพชรทองบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมูลพิษที่ 16 (สงขลา) ที่มาบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ขยะของประเทศไทย และแนวทางการจัดการ” นอกจากนี้ ในปีถัดไปจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นเยาวชน อย่างต่อเนื่องทุกปี