วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของค่ายเยาวชน ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เยาวชนได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) คุณคนึงนิจ ศรีสมัย ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง นางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และวิทยากรท่านอื่นๆ ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดิน” อีกทั้งมีนางสาววงเดือน บัวเนี่ยว นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7 แผนกสิ่งแวดล้อม ที่มาบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของโรงไฟฟ้าจะนะ” อีกทั้งในปีถัดไป จะมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังเช่นที่จัดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่เป็นเยาวชน อย่างต่อเนื่องทุกปี