วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง “การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่อง “การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดอบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดิน” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวพัณณ์ชิตา ทัพพ์วรางค์กูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยและแนวทางการจัดการ” อีกทั้งมีนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ที่มาบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าจะนะ” หลังจากนั้น ทางคุณครูและนักเรียนได้มาดูเครื่องมือและอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมทั้งเข้าวนรถชมตัวโรงไฟฟ้าจะนะ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป