วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน จำนวน 126 คน โดยมี ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 13315 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อีกทั้งคณะทีมองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการเรียนรวมถึงกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย