วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)

ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) มีมติแต่งตั้ง “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธาน สครภ. มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 จึงมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณบดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน ซึ่งที่ประชุม สครภ. ครั้งที่ 2/2565 ในคราวประชุมวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 ณ มรภ.สงขลา มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ลงนามโดย รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.)