วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสารซึ่งมีโอกาสสัมผัสเชื้อและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 เพิ่อสร้างความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่