วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) กรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) กรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด่านควบคุมโรคคิดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ สายการบิน และส่วนงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ สายการบิน และผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่