วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 และให้คำปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และได้รับรู้พิษภัยของยาเสพติดอย่างถูกต้อง

วันนี้ (26 ส.ค. 63) ที่อาคารอบรมเรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 และให้คำปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และได้รับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดอย่างถูกต้อง โดยมีนายมงคล สุขการณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า CDC สาขาหาดใหญ่  โรงพยาลธัญญารักษ์สงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลามาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาของสังคม จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ การพัฒนาคน ด้านพฤติกรรมและจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่กลุ่มองค์กรทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนา

ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563” และให้คำปรึกษาศูนย์เพื่อนใจขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังเสพยาเสพติดได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถเปลี่ยนความคิด ปลูกฝังทัศนคติ และพฤติกรรม ไม่กลับไปเสพยาเสพติด หรือกระทำความผิดซ้ำ และเพื่อให้ผู้ต้องขังเสพยาเสพติดตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมเพื่อปรับปรุงการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการบำบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะสามารถแก้ไข ฟื้นฟู พฤติกรรมให้กลับตัวเป็นคนดีอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

เรือนจำจังหวัดสงขลา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา