วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นายนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อประชุมพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นำเสนอ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งประมาณการรายรับไว้จำนวน 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านบาท) และประมาณรายจ่ายไว้จำนวน 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านบาท)แบ่งเป็น

1. ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 79,598,250 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน 161,490,050 บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 7,499,800 บาท

4. ด้านการดำเนินการอื่น จำนวน 85,409,900 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายสมศักดิ์ อุไรรัตน์

2. นายภูดิศ ไชยมุณี

3. ดาบตำรวจ ประพันธ์ อรัญดร

4. นางธภัทร ไชยทอง

5. นายนฤทธิ์ ศิริรัตน์