วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวคอหงส์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีพิธีการทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำเจ้าพ่อคอหงส์ และพิธีรดน้ำขอพรตัวแทนผู้สูงอายุ ซึ่งประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของไทยที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยแต่เดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย หรือเถลิงศกใหม่ ประเพณีสงกรานต์ก็ยังคงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และวิถีชีวิตของความเป็นไทย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

โดยในวันนี้เทศบาลเมืองคอหงส์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้มอบประกาศโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น” จำนวน 6 ราย และมอบเกียรติบัตร “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จำนวน 3 ราย ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

1. นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ – เป็นผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์

2. นางประดับ สงคราม- เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้นำและร่วมในการจัดระบบสุขภาพชุมชน เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนบ้านคลองหวะ

3. นายไว นิลพรหม- เป็นกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

4. นายเชาวลิต ทวีรัตน์-เป็นผู้มีอุปาการคุณได้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลเมืองคอหงส์ ให้ดำเนินการตามภารกิจงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน- เป็นผู้ประสงค์บริจาคที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ

6. นายเผียน รัตนวิลัย- เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่ โดยคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลืองานด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านในไร่ เทศบาลเมืองคอหงส์

7. นางสุกเหนี่ยว สุวรรณโณ- ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาโภชนาการ (ขนมม่อฉี่)

8. นางจิต ช่างคิด- ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาโภชนาการ (ขนมมด)

9. นางขวัญใจ สุขสวัสดิ์- ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาแพทย์แผนไทย (แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร)

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯและผู้ดำเนินการทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในทุกๆด้าน