วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังส่งเสริมกีฬาและสันทนาการผู้สูงอายุ “อยู่อย่างสูงวัย ไร้ความเหงา ปี่ที่ 1”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 น. ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและสันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “อยู่อย่างสูงวัย ไร้ความเหงา ปี่ที่ 1” ขบวนพาเหรด อันสวยงาม ตระการตา ของชมรมผู้สูงอายุทั้ง 4 ชมรม ซึ่งมีนักกีฬา กองเชียร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน เดินเข้าสู่สนามกีฬาเนินขุมทองเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ ปิดตาป้อนกล้วย, โยนบอลลงตะกร้า, ปิดตาตีปี๊บ, โยนบอลข้ามคน และประกวดกองเชียร์ ซึ่งการแข่งขันกีฬา เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครึกครื้น สร้างความสุข และเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการตัดสินการประกวดกองเชียร์ คอยดูแล อำนวยความสะดวก และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาและสันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ด้านร่างกายและจิตใจที่ดีของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและเห็นคุณค่าของตนเอง อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้ง 4 ประเภท และการประกวดกองเชียร์มีดังนี้

1. กีฬาพื้นบ้าน “ปิดตาป้อนกล้วย” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 1รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ชมรมผู้สูงวัยวังหรัง2. กีฬาพื้นบ้าน “โยนบอลลงตะกร้า”รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 1รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชมรมผู้สูงวัยวังหรังรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม3. กีฬาพื้นบ้าน “ปิดตาตีปี๊บ”รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 1รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชมรมผู้สูงวัยวังหรังรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมุสลิม4. กีฬาพื้นบ้าน “โยนบอลข้ามคน”รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 1รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ชมรมผู้สูงวัยวังหรัง5. การประกวดกองเชียร์รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 1รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ชมรมผู้สูงวัยวังหรังรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3