วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่ “ตรวจสอบคุณภาพส้มโอหอมควนลัง สินค้า GI หนึ่งเดียวในสงขลา”

วันที่ 20 ก.ย. 65 คณะทำงานสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอหอมควนลัง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ประธานกลุ่มอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง และเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มโอหอมควนลัง ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่งเดียวของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

สำหรับปีนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหอมควนลัง ขอต่อใบอนุญาต GI ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 28 ราย โดยคณะทำงานได้มีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าส้มโอหอมควนลัง ในเขตพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2565 ภายหลังจากการตรวจประเมินมาตรฐาน จะมีการสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองผลการประเมินและเสนอรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ผ่านการประเมินผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอใช้ตรา Gl ไทย ต่อไป