วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองควนลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2566 (ฮ.ศ.1444)ครั้งที่13

วันเสาร์ที 28 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ่จ.สงขลา เทศบาลเมืองควนลังได้จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ขึ้นโดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงาน

งานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลังและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนอิหม่าม ผู้นำชุมชนและพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยใช้ชื่องาน “ผู้นำและแบบอย่างของมุสลิม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน ปลูกฝังคุณธรรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวของท่านศาสดาของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ

1.เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ เกี่ยวกับประเพณ๊วัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม

2.เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส คล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กระตือรือร้นและะเกิดการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลาม จากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันต่างๆ

4.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชนต่างศาสนิกและส่วนราชการ

5.เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกัน ของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

งานมีกำหนด 2 วัน คือ วันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ภายในงานมีพิธีการทางศาสนาอิสลาม การดูอาร์ขอพร กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม ของเด็กและเยาวชนศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิด กิจกรรมการแสดงบนเวที การบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้มีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนต่างๆมากมาย