วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยวังหรัง”

วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและพบปะสมาชิกขมรมผู้สูงวัยวังหรัง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนวังหรัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ การเต้นบาสโลปประกอบเพลงเพื่อออกกำลังกายทำให้จิตใจผ่องใสและสุขภาพที่ดีขึ้น พิธีการทางพระพุทธศาสนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลให้พร และให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะสมองเสื่อม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และตอบข้อซักถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตลอดจนเสริมสร้างการดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสูงอายุและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุกับเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกผู้สูงวัยวังหรัง จำนวน 991 คน คณะกรรมการบริหารชมรม ฯ 19 คน โดยมีนายพรภณวิชญ์ ทองเพิ่ม เป็นประธานชมรมผู้สูงวัยวังหรัง วันที่ 8 มกราคม เป็นวันก่อตั้งชมรมผู้สูงวัยวังหรัง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และทุกปีจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้ว

ซึ่งปี 2566 ที่ผ่านมามีสมาชิกเสียชีวิต 16 คน เสียค่าฌาปนกิจคนละ 50 บาท และวันนี้มีการรับชำระเงินค่าสมาชิกรายปีคนละ 100 บาท และรับสมัครสมาชิกใหม่คนละ 100 บาท เสียค่าสมัคร 20 บาท โดยมีผู้สูงอายุ ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับการจัดกิจกรรมปีนี้มีสมาชิกผู้สูงวัยวังหรังและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก