วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมชมรมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพ ครั้งที่ 10/2566

วันนี้ (21 ก.ย. 66) เวลา 13.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานการประชุมชมรมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมชนการจัดการขยะรีไซเคิล มอบรางวัลการประกวดชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โดยได้มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

***รางวัลการประกวดกิจกรรมชุมชนการจัดการขยะรีไซเคิล- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนท่าเคียน- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติ- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนเทศบาล

***การประกวดชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนประสานมิตร- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติ- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนวังหรัง

***อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่1. นางพิไร มีสุขศรี2. นางนิตยา จันทร์ต้น3. นางพัตน์นรี ทองสลับล้วน4. นางสาวสุประวีณ์ สว่างพงศ์ณรุจ5. นางสาวกชพร จูประจบ

และแจ้งข่าวสารให้กับที่ประชุมทราบโครงการที่ดำเนินงานซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภารกิจในรอบเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ สถานการณ์ COVID – 19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำเดือนกันยายน 2566 แผนปฏิบัติมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น