วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดงานประเพณีลอยกระทงปี 65 กระตุ้นเศรษฐกิจ ยิ่งใหญ่ ครึกครื้น

วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 19.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ใกล้เคียง เข้าร่วมใส่ชุดผ้าไทย เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน ( คลองภูมินาถดำริ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กระตุ้นเศรษฐกิจ ยิ่งใหญ่ ครึกครื้น มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลควนลัง โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงคอนเสิร์ตวงเหล็กโคน วงโกบังแดนใต้ การแสดงผลงานของสภาวัฒนธรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทความคิด ซึ่งผลการประกวด สรุปได้ดังนี้

การประกวดหนูน้อยนพมาศ– หนูน้อยนพมาศ ได้แก่ เด็กหญิงฐปิตา เกตตะพันธุ์ ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงกานดาวดี เขียวเล่ง ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงญาดา ชูพันธ์ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย – รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงวาริศา เพ็งเขียว ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย- รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงชยาภรณ์ แสงจันทร์ ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

การประกวดกระทงประเภทสวยงาม– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเฉลิม ทองจีน ได้รับเงินสด 5,000 บาท- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฑริตา อุทัยหอม ได้รับเงินสด 4,000 บาท- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิรินภา เรืองสุวรรณ์ ได้รับเงินสด 3,000 บาท- รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นายจิตรวัฒน์ แก้วงาม ได้รับเงินสด 2,000 บาท- รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นางสาวปิยธิดา วรรณโร ได้รับเงินสด 1,000 บาท

ประเภทความคิดสร้างสรรค์ – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีระยุทธิ์ ทองรูจี ได้รับเงินสด 5,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรโชติ อินทอง ได้รับเงินสด 4,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปิยธิดา วรรณโร ได้รับเงินสด 3,000 บาท – รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวน้ำฝน ทองศรี ได้รับเงินสด 2,000 บาท