วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาทำ MOU โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย นายธรรมรัตน์ ศรีนุ่น หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ / นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา / รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ในโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา : เทศบาลนครหาดใหญ่ : โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการตรวจสุขภาพนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งเกิดต้นแบบด้านการจัดบริการและป้องกันโรคในสถานประกอบการอีกด้วย