วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566