วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565

วันที่ 24 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร และเชิดชูความสำคัญของเทศบาล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน เป็นวันเทศบาล ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา โดยมีกิจกรรมการเคารพธงชาติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาล การประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทางศาสนาอิสลาม การอ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งนี้ วันเทศบาลถือเป็นวันครอบครัว ที่ทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน ทุกคนถือเป็นสมาชิกของครอบครัว ในการทำงานให้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความรักความสามัคคีขององค์กรมีความสำคัญมาก ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้