วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดซักซ้อมแนวทางการเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 14 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกในการทำงานร่วมกัน ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง ที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนดูแล ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือ โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและจัดการตนเองโดยการนำองค์ ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ณ ชุมชนศาลาลุงทอง หลังจากเสร็จสิ้นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมดังกล่าว คณะผู้บริหารฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และตรวจความพร้อมบ้านของพี่เลี้ยงในชุมชน