วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (24 ส.ค. 66) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานสถานการณ์ทุจริตของจังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลามีเรื่องคำกล่าวหาร้องเรียนในปีงบประมาณ 2566 เป็นลำดับ 10 ของประเทศ โดยเขตพื้นที่สงขลาที่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา 34 เรื่อง , อำเภอจะนะ 25 เรื่อง , อำเภอหาดใหญ่ 15 เรื่อง , อำเภอสิงหนคร 8 เรื่อง และอำเภอนาทวี 8 เรื่อง