วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชุมหารือโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชน

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างตามงบประมาณประจำปี และโครงการอื่น ๆ ของเทศบาลนครสงขลา รวมถึงรับฟังปัญหาในการดำเนินการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน