วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ซึ่งได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจากการประชุมฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติเห็นชอบในร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครสงขลาจะได้ลงนามและประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป