วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลนครสงขลาจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ไตรมาสที่ 2, 3

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2564) และไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิคม จันพุ่ม นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก / กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน Google Meet เพื่องดการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19สำหรับการประชุมฯ เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่