วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอฟเอ็ม 88 จัดเวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี ใครได้ใครสีย”

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมโรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมกับ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดสงขลา และ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอฟเอ็ม 88 จัดเวทีสาธารณะ ภาคใต้ตอนล่าง “สุราก้าวหน้า สุราเสรี ใครได้ใครสีย”ซึ่งหัวใจสำคัญของการจัดเวทีครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ในระดับพื้นที่ เกิดความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว ทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และได้ทราบถึงข้อห่วงใยความกังวล พร้อมประเมินสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายสุราก้าวหน้า เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการกระบวนการขับเคลื่อนนำเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ในเวทีเห็นด้วยที่จะส่งเสริมสุราก้าวหน้า แต่เปิดเสรีไม่ได้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่สินค้าปกติ แต่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุม ซึ่งที่ผ่านมาสุราเสรีถูกพูดถึงกันมาในวงการเมือง และสังคมไทย นำไปสู่การผลักดันเป็นนโยบาย การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาวะเกิดความห่วงใย และมีความกังวลใจหากนโยบายดังกล่าวถูกผลักดันเข้ารัฐสภาผ่านกลไกของการเมืองและรัฐบาล หากปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าเฉพาะ จำเป็นที่ต้องควบคุมในการจำหน่าย เนื่องด้วยเป็นสินค้านำมาซึ่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การเกิดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท เป็นต้นเหตุของอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น ถ้าจะมีกฎหมายหรือนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไทย แต่ทั้งนี้ มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ หากแต่นโยบายสุราเสรีผ่านการพิจรณาโดยรัฐสภา จริงในอนาคต อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นการหาข้อสรุปที่เป็นกลางและมาจากทุกฝ่าย เสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง