วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ส่งเสริมเกษตรกรจะนะ ขยายพันธุ์ส้มจุก เลี้ยงโค-แพะเสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.จะนะ ส่งเสริมเกษตรกรขยายพันธุ์ส้มจุกพืชผลท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์ ควบคู่เลี้ยงโค แพะ เสริมรายได้ในครัวเรือน

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเกษตรพอเพียงของดีมีสุข ในกิจกรรม ยกระดับการผลิตส้มจุกเชิงพาณิชย์ (เกษตรพหุวัฒนธรรม ตำบลแค และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเอง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.จะนะ ให้ความร่วมมือในการขยายแปลงปลูก โดยมีผู้นำชุมชนเป็นแกนนำสำคัญในการแนะนำ ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้มีการสำรวจแปลงปลูกส้มจุกมาก่อนหน้านี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงการแปรรูปที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมต่อจากนี้ นอกจากนั้น ยังได้เยี่ยมชม “หลาดส้มจุก” ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เป็นของดีตำบลแค ถือเป็นการเปิดตลาดในชุมชนที่มุ่งเน้นด้านการผลิตและจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

ในส่วนของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทโคและแพะนั้น กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถต่อยอดการมีรายได้เสริมในแต่ละครัวเรือน โดยได้มีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้สามารถจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีระบบการผลิตที่ดีขึ้นต่อไป