วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.กฤษฎิ์สมัย-นิรวาณ คาเฟ่” จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ฝึกปฏิบัติงานจริงตามวิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เดินหน้าลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ ผนึกกำลังบริษัท กฤษฎิ์สมัยฯ และ ร้านนิรวาณ คาเฟ่ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ ควบคู่จัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา ปูทางสู่การผลิตกำลังคนสอดคล้องความต้องการภาคธุรกิจเกษตร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับ บริษัท กฤษฎิ์สมัย จำกัด นำโดย นายดิเรกฤทธิ์ พลายด้วง ผู้จัดการบริษัทฯ นายพิศิษฐ์ ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้ช่วยผู้จัดการ และ ร้านนิรวาณ คาเฟ่ นำโดย นายศุภชัย รักขา เจ้าของกิจการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ซึ่งทางคณะฯ และสถานประกอบการมีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ และความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนงานบริการวิชาการ

การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ มีสาระสำคัญและขอบข่ายการปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ดังนี้ 1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) 2. เพื่อผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร