วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน ผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพ สอดรับความต้องการภาคธุรกิจอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ผลิตกำลังคน เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจอาหาร ควบคู่พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดย อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน โดย นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ และความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนงานบริการวิชาการ

สำหรับสาระสำคัญและขอบข่ายการปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ได้แก่ การประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เพื่อผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอาหาร และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น